INVITAȚIE DE PARTICIPARE

 1. CONTEXTUL ANUNŢULUI ȘI TIPUL PROIECTULUI

Universitatea POLITEHNICA din BUCUREŞTI dorește să acceseze fonduri europene prin EEA Grants pentru desfășurarea proiectului Colaborativ Cercetari privind trecerile de pesti pentru constructii hidrotehnice care intrerup continuitatea longitudinala a raurilor in Romania. GHID de alegere a solutiei pentru fiecare tip de obstacol. In acest sens, Universitatea Politehnica din București caută un colaborator interesat, din mediul privat,
Durata proiectului: 24 luni;
Valoarea totala a proiectului: 1.400.000 euro.

 1. OBIECTIV GENERAL PROPUS AL PROIECTULUI
  Elaborarea și validarea unui ghid de alegere a soluțiilor de asigurare a continuității longitudinale a cursurilor de apa.
 2. OBIECTIVE SPECIFICE PROPUSE ALE PROIECTULUI
 3. a) OS1 Studiul legislatie referitoare la asigurarea continuitatii longitudinale a cursurilor de apa la nivel international, european si national si al speciilor de pești existente in apele interioare din Romania
  b) OS2 Invetariarea tipurilor de scari de pesti, cu descrierea acestora si prezentarea caracteristicilor determinante;
  c) OS3 Inventariere obstacolelor care intrerup continuitatea longituidinala a cursurilor de apa din Romania si aplicabilitatea trecerilor pentru pesti pentru acestea
 4. d) OS4. Elaborarea ghidului de alegere a trecerilor pentru pesti in functie de amplasament si tinand seama de aspectele topografice, geomorfologice, energetice si ecologice.
 5. e) OS5. Aplicare ghidului pentru o situatie practica si validarea acestuia pentru o constructie hidrotehnica.
 6. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI PROPUSE IN PROIECT IN CARE VA FI IMPLICAT PARTENERUL
  Activitatea 1. Studiul proiectelor de scari de pesti realizate in Romania;
  Activitatea 2. Studiul modificarilor practice ale trecerilor pentru pesti impuse de variatia factorilor hidrologici, geologici si geografici;
  Activitatea 3. Elaborarea ghidului de alegere a trecerilor pentru pesti;
  Activitatea 4. Proiectarea si realizarea scarii de pesti pentru un amplasament ales;
 7. OBIECTIVUL ANUNŢULUI

UPB organizează selecţia unei entităţi private cu personalitate juridică, în calitate de Partener, în vederea depunerii cererii de finanţare şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai sus menţionat. UPB doreşte colaborarea cu 1 (unu) partener care îndeplinește urmatoarele criterii de Calificare:

 1. Societate comerciala specializata in activitate de proiectare si consultanta, in domeniul lucrarilor hidroenergetice si hidrotehnice, cu o vechime in activitate de cel putin 10 ani.
 2. Societatea comerciala trebuie sa detina atestat emis de Ministerul Apelor si Padurilor privind competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii:

– intocmirea studiilor de gospodarirea apelor;
– elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.

 1. Societatea comerciala trebuie sa detina atestat pentru studii, proiectare, consultanta pentru constructii hidrotehnice si gospodarirea apelor privind – ISO 9001:2015 – Management al calitatii și – ISO 14001:2015 – Management de Mediu
 2. Societatea comerciala trebuie sa aiba experienta de elaborare proiecte noi sau reabilitare pentru praguri de captare sau scari de pesti; cel putin 3 proiecte, din care cel putin unul elaborat in ultimii 3 ani. Pentru mai multe proiecte decat cerinta minima se acorda punctaj suplimentar, dar nu pentru mai mult de 5 proiecte.
 3. Experienta in elaborarea de proiecte pentru obiective de investitii, finantate din fonduri europene; cel putin 3 proiecte, din care cel putin unul elaborat in ultimii 3 ani. Pentru mai multe proiecte decat cerinta minima se acorda punctaj suplimentar, dar nu pentru mai mult de 5 proiecte.
  CRITERII PUNCTAJ MAXIM POSIBIL
1. Calificări generale Activitate de proiectare si consultanta, in domeniul lucrarilor hidroenergetice si hidrotehnice 25 puncte
Atestat emis de Ministerul Apelor si Padurilor privind competenta tehnica si profesionala de a efectua studii de gospodarirea apelor si de a elabora documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor 25 puncte
2. Calificări şi abilităţi specifice Experienta de elaborare proiecte noi sau reabilitare pentru praguri de captare sau scari de pesti; cel putin 3 proiecte, din care cel putin unul elaborat in ultimii 3 ani 25 puncte
Experienta in elaborarea de proiecte pentru obiective de investitii, finantate din fonduri europene; cel putin 3 proiecte, din care cel putin unul elaborat in ultimii 3 ani 25 puncte
  Punctaj maxim  total 100 puncte

 

 1. DEPUNEREA DOCUMENTELOR

Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune o Scrisoare de Interes, însoțită de documente justificative care să ateste modul de îndeplinire a Criteriilor de Calificare. Toate documentele menționate anterior se transmit în format electronic, prin e-mail, pe adresa gabriela.dumitran@upb.ro până la data de 24.09.2018, ora 24:00. Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Dna. Gabriela Dumitran – Tel: 0741146060, E-mail:   gabriela.dumitran@upb.ro.
 

 1. SELECŢIA PARTENERILOR
  Selectarea participantului câştigător se va face în două etape:
  I) Verificarea eligibilităţii;
  II) Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile.
 2. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII

În etapa de verificare a eligibilităţii, dosarul poate fi respins dacă:

 1. a) Documentaţia a fost primită după termenul limită de depunere;
 2. b) Documentaţia de participare nu conţine toate documentele solicitate
 3. c) Participantul se încadrează în situaţiile de excludere stipulate în Ghidul Solicitantului –
  Condiții specifice;
 4. d) Participantul este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu a început proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situaţii, sau nu este în orice situaţie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare.
  EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi „admişi” participanţii care întrunesc un punctaj de cel puțin 70 de puncte. Vor fi declaraţi „respinşi” participanţii care nu întrunesc 70 de puncte. Va fi declarat câştigător participantul „admis” care întrunește numărul cel mai mare de puncte.
În cazul retragerii câşigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant „admis” pe categoria vizată.
În caz de egalitate a punctajului participanţilor, departajarea se va face în ordine pe baza următoarelor criterii:

 1. experienţa şi performanţa în domeniul de activitate al participantului, relevantă pentru implementarea proiectului;
 2. gradul de înţelegere a obiectivelor proiectului, posibilitatea de implicare în activități, valoarea adăugată a parteneriatului şi capacitatea de atingere a rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului;
 3. calitatea resursei umane care va fi implicată în procesul de implementare a proiectului.
 4. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anunţarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor de participare se face în termen de o zi lucrătoare de la data finală de depunere a dosarelor, prin notificare pe e-mail.

 1. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

Eventualele contestaţii se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor şi vor fi soluţionate de Comisia de contestaţii.

 1. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute, de luni până vineri, în intervalul 9:00-15:00 la telefon Dna. Gabriela Dumitran – Tel: 0741146060, E-mail:   gabriela.dumitran@upb.ro.

 1. CALENDARUL PROCEDURII DE SELECȚIE

Publicarea anunțului de selecție      – 20.09.20118
Înscrierea dosarelor     –    20.09.2018-24.09.2018 ora 24:00
Evaluarea dosarelor și publicarea rezultatelor parțiale   –  25.09.2018
Depunerea contestațiilor   –  26.09.2018 pana la ora 14:00
Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale   –  27.09.2018 ora 10:00
Director grant: Conf.dr.ing. Popa Bogdan