CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 07.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 3 (trei) posturi vacante de execuție de șef tură studio din cadrul Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

02.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

08.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

10.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

14.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

17.03.2022

RAPORT FINAL