CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 07.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1000, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de tehnician video (MSO) din cadrul Direcţiei Euronews România.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

02.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

08.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

14.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

17.03.2022

RAPORT FINAL