CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, regulament aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 29.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 10:00, sala 3.1, etaj 3,  Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de operator ingest și QC din cadrul Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării posturilor scose la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULU

24.06.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

30.06.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

06.07.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

11.07.2022

RAPORT FINAL